هدیه لحظه

با کلیک کردن بر روی دکمه روبه رو یک شعر به صورت تصادفی برای شما انتخاب می شود

حاصل عمر

تا که در ساغرِ جان باده ی گلناری نیست
 

غیرِ خونِ جگر از دیده ی دل جاری نیست
 

از پی گوهرِ احساس به بازار مرو
 

این متاعی ست که در دکه ی بازاری نیست
 

درد اگر هست تو را در پی درمانش باش
 

چاره ی درد عزیزِ دلِ من زاری نیست
 

از چه با زخمِ زبان رنجه کنی دل ها را
 

مثلِ شمشیرِ زبان تیغِ دگر کاری نیست
 

ریش اگر نیست مرا ریشه ی دینداری هست
 

ریش خوب است ولی ریشه ی دینداری نیست
 

ای که از کِشته ی نادانی خود نالانی
 

حاصلِ عمر به جز آن چه که می کاری نیست
 

صائما پیشِ خسان خم نکند قامتِ خود
 

آن که دارد خرد و در طلبِ خواری نیست
 

 

صائم کاشانی اردیبهشت 1393

Scroll
ShutDown