هدیه لحظه

با کلیک کردن بر روی دکمه روبه رو یک شعر به صورت تصادفی برای شما انتخاب می شود

این حوالی

این حوالی کس نمی فهمد زبانِ عشق را

یا نمی داند کسی دیگر بیانِ عشق را

در کلاسِ عشق بازی، مدّعی مردود شد

خوب دادند این حریفان، امتحانِ عشق را

Scroll
ShutDown