فعالیت های انجمن سخن

گزارش عملکرد سال 1393

شرح گزارش کوشش های فرهنگی ادبی و علمی انجمن ادبی سخن کاشان در سال 1393 به طور اختصار

ادامه مطلب →

گزارش عملکرد 1392

شرح گزارش کوشش های فرهنگی ادبی و علمی انجمن ادبی سخن کاشان در سال 1392 به طور اختصار

ادامه مطلب →

گزارش عملکرد سال 1391

شرح گزارش کوشش های فرهنگی ادبی و علمی انجمن ادبی سخن کاشان در سال 1391 به طور اختصار

ادامه مطلب →

گزارش عملکرد سال 1390

شرح كوشش هاي فرهنگي ادبي و علمي انجمن سخن در سال 1390

ادامه مطلب →

گزارش عملکرد سال 1388

شرح گزارش کوشش های فرهنگی ادبی و علمی انجمن ادبی سخن کاشان در سال 1388 به طور اختصار

ادامه مطلب →
Scroll
ShutDown